Regulamin szkolenia

Kurs I stopnia: zespół wizytujący

1      DEFINICJE

 1. Organizator szkolenia: Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 05-077) przy ulicy Diamentowa 1/7, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302303, NIP .
 2. Uczestnik szkolenia: osoba która zgłosiła się na szkolenie poprzez formularz rejestracyjny i opłaciła udział w szkoleniu zgodny z cennikiem.
 3. Szkolenie: Kurs I stopnia: zespół wizytujący szkolenie blended-learning obejmujące 35h szkolenia e-learningowego, 15h szkolenia praktycznego i egzamin na Zespół Wizytujący. Szkolenie przygotowuje zespoły do prowadzenia samodzielnych zajęć wizytujących w różnego rodzaju placówkach
 4. Zespół Wizytujący: przewodnik i pies którzy ukończyli Kurs I stopnia: zespół wizytujący i zdali egzamin praktyczny potwierdzający ich kompetencje
 5. Pies Wizytujący: pies posiadający umiejętności potwierdzone egzaminem i certyfikatem do uczestnictwa w zajęciach dogoterapii w obszarze spotkań wizytujących w różnego rodzaju placówkach.

2      ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KURSIE I STOPNIA

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest spełnianie przez Uczestnika kryteriów opisanych w Regulaminie szkolenia, dostępność wolnych miejsc, opłacenie szkolenia oraz przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora http://zwierzetaludziom.pl
 2. Na Szkolenie można zgłosić się z psem lub bez psa
 3. Osoba zgłaszająca się na szkolenie musi spełniać następujące kryteria:
  1. Ukończone 21 lat
  2. Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów w obszarze związanym z pracą z pacjentem (studia licencjackie lub podyplomowe: pedagogika, pedagogika specjalna, surdopedagogika, wczesna interwencja, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, psychologia, fizjoterapia, medycyna, ratownictwo medyczne, przygotowanie pedagogiczne i pokrewne w zakresie edukacji lub terapii.)
 1. Pies zgłaszany na szkolenie musi spełniać następujące kryteria:
  1. Ukończone 18 miesiące
  2. Zdane testy predyspozycji Personality Assasment for Dogos in Animal Assisted Intervention(PADA). Jeżeli pies nie ma zaliczonych testów PADA jest możliwość zgłoszenia go na testy w dniu egzaminu.
  3. Potwierdzone egzaminem podstawy posłuszeństwa (zdany egzamin PT, BH lub ukończona klasa „0” na zawodach Obedience lub klasa „1” na zawodach Rally-O)
  4. W przypadku psów posiadających podstawy posłuszeństwa nie udokumentowane egzaminem z posłuszeństwa, przewodnik może wnioskować o przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu przez organizatora ze wskazaniem regulaminu zawodów, w ramach którego zespół jest przygotowany zdać egzamin.
 2. Umowa uczestnictwa w kursie zawierana jest poprzez przesłanie wypełnionego formularza, który jest dostępny na stronie Organizatora. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Najpóźniej na 5 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do Uczestników szczegółowe informacje dotyczące szczegółowego harmonogramu, sposobu logowania i innych niezbędnych do udziału w kursie danych.

3         Szkolenie

 1. Kurs składa się z części e-learningowej oraz szkolenia stacjonarnego i kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym dla zespołu człowiek – pies.
 2. Część e-learningowa obejmuje 35 godzin pracy zdalnej.
 3. Szkolenie stacjonarne obejmuje 15 godzin treningu z psami w formie seminaryjnej. Podczas szkolenia praktycznego uczestnicy muszą mieć zaliczoną część e-learningową i zdany test teoretyczny.

4      Udział psów w szkoleniu

 1. Psy zgłaszane do udziału w szkoleniu na Psy Wizytujące muszą być dobrze wychowanymi zwierzętami, posiadającymi podstawy posłuszeństwa. Celem kursu nie jest uczenie psów i przewodników podstaw i rozwiazywanie problemów behawioralnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia psa do dalszego uczestnictwa w części praktycznej jeśli:
  1. Pies wykazuje znaczące objawy stresu, zagrażające jego dobrostanowi
  2. Pies zachowuje się agresywnie wobec innych psów
  3. Zachowanie psa uniemożliwia sprawne prowadzenie szkolenia grupowego
 3. Jeżeli na kurs został zgłoszony pies, który nie spełnia kryteriów (nie zda testu predyspozycji lub egzaminu z posłuszeństwa) Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia psa do udziału w seminarium. Jednocześnie Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów szkolenia.
 4. Jeżeli pies, mimo nie zdania testów PADA lub egzaminu nie sprawia trudności podczas seminarium, może w nim uczestniczyć za zgodą trenera prowadzącego.
 5. Do egzaminu praktycznego mogą podchodzić jedynie zespoły, w których pies ma zdane testy predyspozycji PADA i egzamin z posłuszeństwa.

5      CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena szkolenia w zależności od wybranego wariantu:
  1. E-leatning (tylko człowiek): 800 zł
  2. E-learning plus część stacjonarna: 1200 zł
  3. Powtórzenie egzaminu praktycznego: 150 zł
 2. Opłata za szkolenie obejmuje:
  1. udział w szkoleniu w wybranym wariancie (e-learning lub e-learning + część stacjonarna)
  2. egzamin kończący wybrany wariant
  3. zaświadczenie o udziale w szkoleniu i certyfikat zespołu wizytującego po zdaniu egzaminu praktycznego
  4.  materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu
  5. przerwy kawowe
 3. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
 4. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie, chyba że znajdują się one w ofercie danego szkolenia.
 5. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu. Płatność zaliczki w kwocie 300 zł powinna nastąpić niezwłocznie po rejestracji na szkolenie, płatność pozostałej kwoty nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. W przypadku braku płatności zaliczkowej zgłoszenie zostaje anulowane po 7 dniach od wpłynięcia.
 7. Na wniosek uczestnika organizator wystawia fakturę.

6      REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane za pośrednictwem  poczty elektronicznej do Organizatora na adres: kontakt@zwierzetaludziom.pl
 1. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi  przysługuje zwrot wpłaconej kwoty(bez zaliczki). W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
 1. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

7      ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

1.           Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.

2 W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.

Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w takiej samej formie, jak zgłoszenie.

8      OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane na potrzeby księgowe oraz związane z realizacją szkolenia na które Uczestnik zgłosił siebie i psa.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzamy w  trakcie trwania kursu i przygotowań do niego, a następnie po ich zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa (w tym zakresie w szczególności przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego) oraz przez okres niezbędny dla zapewnienia możliwości rozwiązywania sporów albo dochodzenia roszczeń, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych. Dane przechowywane są i przeważane przez Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, ul. Diamentowa 1/7 05-077 Warszawa NIP 5252431067

Brak zgody uniemożliwia współpracę ze Stowarzyszeniem Zwierzęta Ludziom i udział w szkoleniu.

Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy kontakt@zwierzetaludziom.pl. Jednocześnie cofnięcie zgody oznacza rozwiązanie umowy o współpracy.